Splinter Photography – J.J. Schlingemann

De taak van de strafrechtadvocaat omvat het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere kwaliteitseisen en vaardigheden te beschikken. De leeftijd van minderjarige delictplegers rechtvaardigt immers de bestaansgrond van een apart jeugdstrafrecht, met afwijkende straffen en maatregelen dan die in het commune strafrecht zijn geregeld en bijzondere processuele regels.

Een jongere die een strafbaar feit pleegt komt in aanraking met verschillende organisaties, professionals die elk hun aandeel en functie hebben in het jeugdstrafproces en zich op hun eigen manier bemoeien met de jongere. Naast de politie, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en kinderrechter speelt de advocaat van de jeugdige een bijzondere rol.

Deze cursus belicht zowel de materiële als de formele aspecten van het jeugdstrafrecht.
Blok A gaat in op de elementaire vraag hoe de leeftijd van jeugdigen ten tijde van het plegen van delicten zich vertaalt in (materiële en formele) strafrechtelijke gevolgen. In dit blok is tevens het per 1 april 2014 in werking getreden adolescentenstrafrecht opgenomen.
Blok B betreft een verdiepend cursusgedeelte over de positie van de advocaat in de voorfase van het jeugdstrafproces.

Voor verdere informatie: JurisDidact

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply