This is the category description. In this theme you can attach a featured image for every category. Also you can set a default template for all categories and select a specific one in the categories that you want to have a different look.

Aan de hand van actuele, pakkende praktijkvoorbeelden en casussen behandelt Praktisch Verbintenissenrecht de basisbeginselen van het rechtsgebied. Onderwerpen als rechtsfeiten, rechtshandelingen en overeenkomsten, nietigheid en vernietigbaarheid, nakoming en opschorting, niet-nakoming en schadevergoeding en onrechtmatige daad komen aan bod. Elk hoofdstuk bevat tussenvragen en sluit af met studie-eindvragen, bestaande uit een casus met toepassingsvragen. De grote verscheidenheid aan vragen maakt het studenten makkelijk om hun kennis en vaardigheden te toetsen.

Deze derde editie is geactualiseerd met de meest recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht. Zo zijn alle vragen, voorbeelden en casussen vernieuwd zodat ze aansluiten op de actualiteit.

Praktisch Verbintenissenrecht is uitermate geschikt voor de propedeutische- en hoofdfase van de opleiding HBO-rechten. Daarnaast zou het gebruikt kunnen worden in de hbo-opleidingen Management, Economie & Recht en Fiscaal Recht & Economie.

Voor verdere informatie: Noordhoff

In Praktisch Personen- & Familierecht wordt op inspirerende wijze een veelomvattend rechtsgebied toegankelijk gemaakt voor hbo-studenten. Aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden doen studenten in een relatief korte tijd een solide basiskennis van het personen- en familierecht op. Aan de orde komen o.a. alle juridische aspecten rondom huwelijk, geregistreerd partnerschap en scheiding, afstamming, adoptie en erfrecht.

De theorie in Praktisch Personen- & Familierecht wordt inzichtelijk gemaakt door middel van vele actuele en pakkende voorbeelden, intermezzo’s en figuren, afgestemd op de doelgroep. Hierdoor kunnen studenten zich met plezier verdiepen in het onderwerp en krijgen ze een goed beeld van de praktijk.

Studenten kunnen hun opgedane kennis testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen; de antwoorden staan op de website bij het boek. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een aantal studie-eindvragen, bestaande uit een casus met toepassingsvragen.

Op de bijbehorende website vinden studenten antwoorden op de tussenvragen die in het boek staan en extra opdrachten.

Praktisch Personen- & Familierecht is geschikt voor de opleidingen hbo-recht (propedeuse en hoofdfase) en SJD/Social Work (propedeuse en hoofdfase).

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Burgerlijk Procesrecht is geschreven voor studenten van juridische bacheloropleidingen. Door een heldere uitleg van de theorie aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden kunnen studenten in een relatief korte periode een goede basiskennis van het burgerlijk procesrecht opdoen.

Deze zesde editie is gericht op het procesrecht zoals dit in de dagelijkse praktijk wordt uitgeoefend. Het boek gaat uit van geldende wet- en regelgeving en bevat geactualiseerde voorbeelden en casuïstiek.

Praktisch Burgerlijk Procesrecht is geschikt voor studenten hbo-rechten (propedeuse en hoofdfase), Management, Economie en Recht (MER), Fiscaal Recht en Economie (propedeuse en hoofdfase).

Voor verdere informatie: Noordhoff

Inleiding Privaatrecht behandelt op een volledige en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op juridische problemen waarmee zij later in de praktijk geconfronteerd worden.

In de hoofdstukken zijn verduidelijkende afbeeldingen en schema’s opgenomen. Ieder hoofdstuk sluit af met een casus en oefenvragen. Hiermee kunnen studenten hun verworven kennis direct toetsen. Deze vijftiende editie is volledig geactualiseerd aan de hand van de huidige wet- en regelgeving.

Inleiding Privaatrecht is geschikt voor opleidingen als Bedrijfskunde MER, Commercieel Management, Accountancy en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en hbo-Rechten.

Voor verdere informatie: Noordhoff

Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Aan de hand van casuïstiek en actuele jurisprudentie worden veel voorkomende aspecten uit het familierecht behandeld en inzichtelijk gemaakt. Aan het eind van elk hoofdstuk is een praktijkcasus opgenomen, met bijbehorende vragen waarmee studenten de opgedane kennis kunnen toetsen.

Een duidelijke uitleg van de theorie door middel van relevante praktijkvoorbeelden stelt studenten in staat in een periode van zeven weken een gedegen basiskennis van het familierecht op te doen.

Familierecht behandelt de volgende onderwerpen:
– huwelijk en geregistreerd partnerschap
– ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
– afstamming
– adoptie
– gezag over minderjarige kinderen
– kinderbeschermingsmaatregelen
– recht op familie- en gezinsleven.

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Goederenrecht vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof uitgelegd en inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen zichzelf testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een casus met toepassingsvragen. In de nieuwe editie zijn alle vragen en casuïstiek geactualiseerd. De volgende onderwerpen komen aan bod in Praktisch Goederenrecht: basisbegrippen van het goederenrecht; absolute en relatieve rechten; eigendom; bezit en houderschap; overdracht; derdenbescherming; pand; hypotheek; zekerheid en verhaal.

Op de website www.praktischgoederenrecht.noordhoff.nl zijn leerdoelen geformuleerd en extra opdrachten opgenomen voor studenten. Ook zijn de antwoorden op de vragen uit het boek op de website te vinden.

Praktisch Goederenrecht is geschikt voor propedeuse en hoofdfase: hbo-rechten, Management, Economie en Recht, Fiscaal Recht en Economie.

 

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht is bestemd voor beginnende hbo-studenten, zonder – of met geringe – juridische voorkennis. De studiestof wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en tussenvragen waarmee studenten de opgedane kennis zelf kunnen testen. Daarnaast is in ieder hoofdstuk een casus met bijbehorende studie-eindvragen (toepassingsvragen) opgenomen met behulp waarvan studenten kunnen controleren of ze de theorie in de praktijk kunnen brengen.

De in dit boek gehanteerde methodiek stelt studenten in staat zich met plezier te verdiepen in een veelzijdig rechtsgebied en hiervan een gedegen basiskennis op te doen.

Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht behandelt de volgende onderwerpen:
– algemeen overeenkomstenrecht
– koopovereenkomst, inclusief consumentenkoop
– huurovereenkomst, inclusief huur woon- en bedrijfsruimte
– overeenkomst van opdracht, inclusief geneeskundige behandeling
– reisovereenkomst
– overeenkomst van bewaarneming
– arbeidsovereenkomst
– overeenkomst tot aanneming van werk
– overeenkomst van borgtocht
– vaststellingsovereenkomst
– verzekeringsovereenkomst.

Voor verdere informatie: Noordhoff

Splinter Photography – J.J. Schlingemann

De taken van de strafrechtadvocaat omvatten het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. De leeftijd van minderjarige delictplegers rechtvaardigt immers het bestaan van een apart jeugdstrafrecht, met andere straffen en maatregelen dan in het commune strafrecht en bijzondere processuele regels. Een jongere die een strafbaar feit pleegt, komt in aanraking met verschillende organisaties en professionals die elk hun aandeel en functie hebben in het jeugdstrafproces en zich op hun eigen manier bemoeien met de jongere. Naast de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en kinderrechter speelt de advocaat van de jeugdige een bijzondere en belangrijke rol.

Verdeeld over twee blokken belicht deze nascholing zowel de materiële als de formele aspecten van het jeugdstrafrecht:

– Blok A Leeftijdsgrenzen en strafrecht

– Blok B Procesrechtelijke positie van de jeugdstrafrechtadvocaat en zijn cliënt

Blok A gaat in op de elementaire vraag hoe de leeftijd van jeugdigen ten tijde van het plegen van delicten zich vertaalt in (materiële en formele) strafrechtelijke gevolgen. In dit blok is er tevens aandacht voor het per 1 april 2014 in werking getreden adolescentenstrafrecht. Blok B omvat een verdiepend cursusgedeelte over de positie van de advocaat in de voorfase van het jeugdstrafproces.

Voor verdere informatie: JurisDidact

Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Als jeugdstrafrechtadvocaat krijgt men in het kader van de voorlopige hechtenis van een minderjarige cliënt te maken met de raadkamer gevangenhouding. Bij het bepalen of de voorlopige hechtenis dient te worden bevolen (of verlengd), wordt in het jeugdstrafrecht niet alleen met de commune vereisten rekening gehouden. De raadkamer gevangenhouding dient tevens in ogenschouw te nemen dat een minderjarige verdachte niet alleen wordt beschermd door reguliere wet- en regelgeving op strafrechtelijk gebied, maar ook door het IVRK. In het kader van deze cursus zijn voornamelijk de volgende artikelen uit het verdrag van belang: art. 3 (het belang van het kind), art. 37, aanhef en onderdeel b (vrijheidsberoving als ultimum remedium) en art. 40 (kinderen in aanraking met politie en justitie).

Ten slotte biedt het Wetboek van Strafvordering (Sv) in Titel II Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen (art. 491-494 Sv) minderjarige verdachten extra bescherming. Art. 493, eerste lid, Sv bepaalt bijvoorbeeld dat de rechtbank die de voorlopige hechtenis van een jeugdige beveelt, in overweging dient te nemen of deze onmiddellijk, dan wel na een bepaalde periode geschorst kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen en persoonlijke omstandigheden van de minderjarige in kwestie.

Deze cursus is in de volgende blokken opgedeeld:

– Blok A Voorwaarden voorlopige hechtenis minderjarigen

– Blok B Voorlopige hechtenis en schorsing

De cursus behandelt de procedure vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief, maar de focus ligt op het proces in de praktijk.

Voor verdere informatie: JurisDidact

Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Minderjarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en bij wie sprake is van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, kunnen door de rechter in een Inrichting voor Jeugdigen worden geplaatst. Er hoeft geen sprake te zijn van een ernstig strafbaar feit, zoals moord; ook bij lichtere feiten kunnen minderjarigen in een dergelijke inrichting worden geplaatst. Voor veel juristen is de materie van de PIJ-maatregel geen dagelijkse kost; wanneer u echter met dit onderwerp in aanraking komt, is kennis van de theorie en inzicht in de praktijk onontbeerlijk.

Deze juridische nascholing behandelt in welke gevallen een PIJ-maatregel kan worden opgelegd, alsook wat het doel ervan is.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

• Blok A Voorwaarden en termijn PIJ-maatregel; advies gedragsdeskundigen
• Blok B Voorwaarden verlenging PIJ-maatregel; de verlengingszitting

In blok A worden de voorwaarden van de PIJ-maatregel uiteengezet, alsook de duur van de maatregel. Voorts wordt aandacht besteed aan het advies van gedragsdeskundigen.
Blok B staat in het teken van de verlenging van de PIJ-maatregel, waarbij niet alleen wordt ingegaan op de voorwaarden van de verlenging, maar ook de gang van zaken tijdens de verlengingszitting aan bod komt.

Relevante jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zijn geïntegreerd in het cursusmateriaal.

Voor verdere informatie: JurisDidact