This is the category description. In this theme you can attach a featured image for every category. Also you can set a default template for all categories and select a specific one in the categories that you want to have a different look.

Inleiding Privaatrecht behandelt op een volledige en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op juridische problemen waarmee zij later in de praktijk geconfronteerd worden.

In de hoofdstukken zijn verduidelijkende afbeeldingen en schema’s opgenomen. Ieder hoofdstuk sluit af met een casus en oefenvragen. Hiermee kunnen studenten hun verworven kennis direct toetsen. Deze vijftiende editie is volledig geactualiseerd aan de hand van de huidige wet- en regelgeving.

Inleiding Privaatrecht is geschikt voor opleidingen als Bedrijfskunde MER, Commercieel Management, Accountancy en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en hbo-Rechten.

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Burgerlijk Procesrecht is geschreven voor studenten van juridische bacheloropleidingen. Door een heldere uitleg van de theorie aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden kunnen studenten in een relatief korte periode een goede basiskennis van het burgerlijk procesrecht opdoen.

Deze zesde editie is gericht op het procesrecht zoals dit in de dagelijkse praktijk wordt uitgeoefend. Het boek gaat uit van geldende wet- en regelgeving en bevat geactualiseerde voorbeelden en casuïstiek.

Praktisch Burgerlijk Procesrecht is geschikt voor studenten hbo-rechten (propedeuse en hoofdfase), Management, Economie en Recht (MER), Fiscaal Recht en Economie (propedeuse en hoofdfase).

Voor verdere informatie: Noordhoff

Aan de hand van actuele, pakkende praktijkvoorbeelden en casussen behandelt Praktisch Verbintenissenrecht de basisbeginselen van het rechtsgebied. Onderwerpen als rechtsfeiten, rechtshandelingen en overeenkomsten, nietigheid en vernietigbaarheid, nakoming en opschorting, niet-nakoming en schadevergoeding en onrechtmatige daad komen aan bod. Elk hoofdstuk bevat tussenvragen en sluit af met studie-eindvragen, bestaande uit een casus met toepassingsvragen. De grote verscheidenheid aan vragen maakt het studenten makkelijk om hun kennis en vaardigheden te toetsen.

Deze derde editie is geactualiseerd met de meest recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht. Zo zijn alle vragen, voorbeelden en casussen vernieuwd zodat ze aansluiten op de actualiteit.

Praktisch Verbintenissenrecht is uitermate geschikt voor de propedeutische- en hoofdfase van de opleiding HBO-rechten. Daarnaast zou het gebruikt kunnen worden in de hbo-opleidingen Management, Economie & Recht en Fiscaal Recht & Economie.

Voor verdere informatie: Noordhoff

In Praktisch Personen- & Familierecht wordt op inspirerende wijze een veelomvattend rechtsgebied toegankelijk gemaakt voor hbo-studenten. Aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden doen studenten in een relatief korte tijd een solide basiskennis van het personen- en familierecht op. Aan de orde komen o.a. alle juridische aspecten rondom huwelijk, geregistreerd partnerschap en scheiding, afstamming, adoptie en erfrecht.

De theorie in Praktisch Personen- & Familierecht wordt inzichtelijk gemaakt door middel van vele actuele en pakkende voorbeelden, intermezzo’s en figuren, afgestemd op de doelgroep. Hierdoor kunnen studenten zich met plezier verdiepen in het onderwerp en krijgen ze een goed beeld van de praktijk.

Studenten kunnen hun opgedane kennis testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen; de antwoorden staan op de website bij het boek. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een aantal studie-eindvragen, bestaande uit een casus met toepassingsvragen.

Op de bijbehorende website vinden studenten antwoorden op de tussenvragen die in het boek staan en extra opdrachten.

Praktisch Personen- & Familierecht is geschikt voor de opleidingen hbo-recht (propedeuse en hoofdfase) en SJD/Social Work (propedeuse en hoofdfase).

Voor verdere informatie: Noordhoff

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Addis Ababa University College of Law and Governance Studies – LL.M in Human Rights programme

Course content:

Children’s Rights
Refugees, IDPs and Migration Law

Click on the image for the full text

Auteur aan het woord… De Jeugdwet, vijf jaar later

Het jeugdrecht staat de laatste tijd meer dan gebruikelijk in de belangstelling, met name vanwege de steeds toenemende zorgen over de jeugdzorg. In de media wordt de jeugdzorg inmiddels omschreven als ‘falend’, ‘ziek’ en ‘staat op instorten’.

Een korte terugblik

In 2015 trad de Jeugdwet in werking en werd de jeugdzorg (de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Het idee hierachter was om kinderen en ouders dichter bij huis, sneller en accurater hulp te kunnen bieden, meer maatwerk te leveren en continuïteit te kunnen garanderen.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Aan de hand van casuïstiek en actuele jurisprudentie worden veel voorkomende aspecten uit het familierecht behandeld en inzichtelijk gemaakt. Aan het eind van elk hoofdstuk is een praktijkcasus opgenomen, met bijbehorende vragen waarmee studenten de opgedane kennis kunnen toetsen.

Een duidelijke uitleg van de theorie door middel van relevante praktijkvoorbeelden stelt studenten in staat in een periode van zeven weken een gedegen basiskennis van het familierecht op te doen.

Familierecht behandelt de volgende onderwerpen:
– huwelijk en geregistreerd partnerschap
– ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
– afstamming
– adoptie
– gezag over minderjarige kinderen
– kinderbeschermingsmaatregelen
– recht op familie- en gezinsleven.

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Goederenrecht vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof uitgelegd en inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen zichzelf testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een casus met toepassingsvragen. In de nieuwe editie zijn alle vragen en casuïstiek geactualiseerd. De volgende onderwerpen komen aan bod in Praktisch Goederenrecht: basisbegrippen van het goederenrecht; absolute en relatieve rechten; eigendom; bezit en houderschap; overdracht; derdenbescherming; pand; hypotheek; zekerheid en verhaal.

Op de website www.praktischgoederenrecht.noordhoff.nl zijn leerdoelen geformuleerd en extra opdrachten opgenomen voor studenten. Ook zijn de antwoorden op de vragen uit het boek op de website te vinden.

Praktisch Goederenrecht is geschikt voor propedeuse en hoofdfase: hbo-rechten, Management, Economie en Recht, Fiscaal Recht en Economie.

 

Voor verdere informatie: Noordhoff

Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht is bestemd voor beginnende hbo-studenten, zonder – of met geringe – juridische voorkennis. De studiestof wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en tussenvragen waarmee studenten de opgedane kennis zelf kunnen testen. Daarnaast is in ieder hoofdstuk een casus met bijbehorende studie-eindvragen (toepassingsvragen) opgenomen met behulp waarvan studenten kunnen controleren of ze de theorie in de praktijk kunnen brengen.

De in dit boek gehanteerde methodiek stelt studenten in staat zich met plezier te verdiepen in een veelzijdig rechtsgebied en hiervan een gedegen basiskennis op te doen.

Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht behandelt de volgende onderwerpen:
– algemeen overeenkomstenrecht
– koopovereenkomst, inclusief consumentenkoop
– huurovereenkomst, inclusief huur woon- en bedrijfsruimte
– overeenkomst van opdracht, inclusief geneeskundige behandeling
– reisovereenkomst
– overeenkomst van bewaarneming
– arbeidsovereenkomst
– overeenkomst tot aanneming van werk
– overeenkomst van borgtocht
– vaststellingsovereenkomst
– verzekeringsovereenkomst.

Voor verdere informatie: Noordhoff