Uit hoofde van artikel 20 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een kind dat niet in het eigen gezin kan opgroeien “recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege”, ook wel het recht op alternatieve zorg genoemd. Wereldwijd leven miljoenen kinderen echter zonder (adequate) ouderlijke zorg, terwijl een geschikt alternatief niet voorhanden is.

In dit betoog wordt ingegaan op de betekenis van het recht op alternatieve zorg. Daartoe wordt bovenvermeld artikel 20 IVRK geanalyseerd, alsmede de nog relatief nieuwe VN Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply